Ελληνική Προεδρία Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης | Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη | Ελληνική Αστυνομία | Διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα: «Προστασία των ανήλικων μεταναστών από κάθε μορφής βία»

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 τριήμερο διαδικτυακό εργαστήριο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας στην «Προστασία των ανήλικων μεταναστών από κάθε μορφής βία», μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στις θεματικές προτεραιότητες της Προεδρίας και κατέστη επιπλέον ιδιαίτερα επιτακτική λόγω των συνθηκών κρίσης των τελευταίων μηνών.

Σκοπό του εργαστηρίου αποτέλεσε η κατάρτιση στην προστασία των ανήλικων μεταναστών, στο ευρύτερο πλαίσιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και των Δικαιωμάτων του Παιδιού, μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Το εργαστήριο έλαβε χώρα με την υποστήριξη και συνεργασία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας CEPOL μέσω τριών διαδοχικών συνεδριών στη διαδικτυακή εκπαιδευτική της πλατφόρμα LEEd, με θεματικές τη βία και τις απειλές ασφαλείας, την ταυτοποίησης μορφών βίας, καθώς και τη διαθεσμική συνεργασία και τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας.

Διακεκριμένοι ομιλητές από τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Γ. Ασυνόδευτων Ανηλίκων), Δικαιοσύνης, Εξωτερικών (Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Εμπορία Ανθρώπων), την Ελληνική Αστυνομία, τον Συνήγορο του Πολίτη, τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Europol και Frontex, την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων GRETA και την Επιτροπή Lanzarote του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τον Ο.Α.Σ.Ε. παρουσίασαν τις επιμέρους θεματικές του εργαστηρίου συνεισφέροντας σε μία εποικοδομητική διαδραστική συζήτηση, μέσω των εργαλείων της πλατφόρμας CEPOL. Κάθε συνεδρία περιλάμβανε τουλάχιστον 250 συμμετέχοντες από Αρχές και Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου, Δικαστικές Αρχές και Αρχές Μετανάστευσης από όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου, αλλά και από Διεθνείς (Περιφερειακούς) Οργανισμούς, όπως και από Όργανα, Θεσμούς, Υπηρεσίες και Αποστολές της Ε.Ε.

Η συμμετοχή στις παραπάνω συνεδρίες καταγράφεται ως μια από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές δράσεις εντός του συγκεκριμένου πεδίου, με συνεισφορές αιχμής οι οποίες , τόσο λόγω του κύρους των Εισηγητών όσο και των θέσεων ευθύνης των συμμετεχόντων, θα αποτελέσουν βάση για την εκπόνηση εγχειριδίου για επαγγελματίες πρώτης γραμμής, το οποίο θα παραμείνει ως μία σημαντική παρακαταθήκη της Ελληνικής Προεδρίας για το μέλλον.