ΚΣΣΕ | Διαρκής Επιτροπή | Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην αγορά εργασίας

Η Διαρκής Επιτροπή της ΚΣΣΕ υιοθέτησε Ψήφισμα και Σύσταση βάσει της έκθεσης του Stefan Schennach (Αυστρία, SOC) σχετικά με τo ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας. Επισημαίνεται ότι τα κμ πρέπει να προβλέψουν τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία και να επινοήσουν εθνικές στρατηγικές που θα πλαισιώνουν αυτήν τη μετάβαση σε περισσότερους τύπους εργασίας ανθρώπου-μηχανής, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη χρησιμοποιείται ως μέσο διευκόλυνσης της εργασίας με πιο ευέλικτους τρόπους.

Σημειώνεται ότι ότι, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να διευκολύνει την ανθρώπινη εργασία, μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα τη χειραγώγηση ανθρώπινων αποφάσεων, να διαταράξει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, να επιδεινώσει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και να υπονομεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τις ίσες ευκαιρίες.

Για να αντιμετωπιστεί ο δυνητικά αρνητικός αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης και να διατηρηθεί η κοινωνική αξία της εργασίας, προτείνεται ένα κανονιστικό πλαίσιο που προάγει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και ανθρώπινης εργασίαςμε ανθρώπινη εποπτεία στη λήψη αποφάσεων. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή του κράτους και ο έλεγχος της αλγοριθμικής ανάπτυξης και η εισαγωγή του «εκπαίδευσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη» μέσω προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης για νέους και δια βίου μάθησης για όλους.

Στη Σύσταση προτρέπεται η Επιτροπή Υπουργών να ξεκινήσει τη διαδικασία για την παροχή ενός περιεκτικού ευρωπαϊκού νομικού μέσου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο θα καλύπτει επίσης την ανάγκη για ενισχυμένη προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με την εργασία.

Ψήφισμα

Σύσταση

Έκθεση