ΚΣΣΕ | Διευρυμένη Διαρκής Επιτροπή | Πρόληψη των διακρίσεων λόγω της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)

H Διαρκής Επιτροπή της ΚΣΣΕ υιοθέτησε ομόφωνα Ψήφισμα και Σύσταση βάσει της έκθεσης του Christophe Lacroix (Βέλγιο, SOC) για την πρόληψη των διακρίσεων λόγω της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Όπως σημειώνεται, οι χρήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ισότητα πρόσβασης στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη, την απασχόληση, την υγεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες χρήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τις διακρίσεις σε αυτούς τους τομείς, οι αποτελεσματικές εγγυήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων, παραμένουν ουσιαστικές.

Επισημαίνεται ότι οι νομοθέτες «δεν πρέπει να κρύβονται πίσω από τις πολυπλοκότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε να μη θεσπίζουν κανονισμούς με σκοπό την προστασία και την προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης σε αυτόν τον τομέα». Τα ζητήματα που διακυβεύονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα «είναι σαφή και απαιτούν δράση».

Καλούνται τα κμ να εκπονήσουν σαφή εθνική νομοθεσία, πρότυπα και διαδικασίες για να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη συμμορφώνονται με τα δικαιώματα ισότητας και απαγόρευσης των διακρίσεων, όποτε αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να επηρεάζονται από τη χρήση τέτοιων συστημάτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρήση από τις δημόσιες αρχές τεχνολογιών που βασίζονται σε Τεχνητή Νοημοσύνη υπόκειται σε επαρκή κοινοβουλευτική εποπτεία και δημόσιο έλεγχοτα εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να συμπεριλάβουν τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών στις τακτικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις και να διασφαλίσουν ότι υφίσταται κατάλληλη δομή για τέτοιες συζητήσεις. Οι κυβερνήσεις πρέπει να «ενημερώνουν το Κοινοβούλιο πριν την ανάπτυξη τέτοιας τεχνολογίας».

Τα κμ πρέπει επίσης να προωθήσουν την ένταξη των γυναικών, των κοριτσιών και των μειονοτήτων σε εκπαιδευτικά προγράμματα θετικών και εφαρμοσμένων επιστημών, από την παιδική ηλικία έως το υψηλότερο επίπεδο, και να συνεργαστούν με τη βιομηχανία για να διασφαλίσουν ότι η διαφορετικότητα και η ενσωμάτωση προωθούνται σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Ψήφισμα

Σύσταση

Έκθεση