Τι προσφέρει το Συμβούλιο της Ευρώπης στους πολίτες

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισμός προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ιδρύθηκε στις 5 Μαΐου 1949 και σήμερα συμμετέχουν σε αυτόν 47 κράτη της Ευρώπης και της ανατολικής περιφέρειάς της. Η έδρα του βρίσκεται στο Στρασβούργο της Γαλλίας.

Θεμελιώδεις αξίες που πρεσβεύει το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την κατάργηση της θανατικής ποινής, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ελευθερία της έκφρασης, την ισότητα των φύλων και την προστασία μειονοτήτων.

Μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει επιτύχει την υιοθέτηση μεγάλου αριθμού νομικά δεσμευτικών Ευρωπαϊκών Συμβάσεων, οι οποίες αποτελούν την βάση της μεταρρύθμισης και εναρμόνισης νομοθεσιών των κρατών μελών σε σειρά θεμάτων όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η καταπολέμηση των βασανιστηρίων, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η προστασία των δεδομένων, η πολιτιστική συνεργασία και άλλοι τομείς.

Έχει συμβάλει επίσης στην επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής σε θέματα νομικής φύσης, υγείας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού κλπ.